Bandido Omppu
19.10.1968 - 17.3.1996

Bandido Sfki
2.1.1965 - 19.1.1998
Bandido Bempa
7.9.1964 - 18.1.2000

Bandido Sakke
9.11.1968 - 18.1.2000

Bandido Sidi
21.11.1971 - 15.05.2013

Hangaround Sami
26.12.1972 - 30.5.2014

Bandido Teme
15.1.1973 - 23.12.2015